Mention104999

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Można być jednym i drugim . Myślę o sobie jako o jednostce. Nacjonalizm jest chorobą wieku dziecięcego. To odra ludzkości. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context51399
Property Object

Triples where Mention104999 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation98185 qkg:hasMention
Subject Property