Mention125285

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tanrı kəlməsi mənim üçün insanın zəifliyinin bir ifadəsi və məhsulundan başqa bir şey deyil. İncil də ulu bir kitabdır, amma primitiv əfsanələrdən ibarət bir kolleksiyadır və eyni zamanda olduqca uşaq dilindədir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention125285 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property