Mention125286

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mənim üçün "Allah" sözü yalnız insan zəifliyinin təzahürü və məhsuludur, İncil isə hörmətli, lakin yenə də uşaqlıqdan bəhs edən ibtidai əfsanələr toplusudur. Heç bir, hətta ən mürəkkəb şərh belə mənim fikrimi dəyişə bilməz (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention125286 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation117202 qkg:hasMention
Subject Property