Mention127158

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Si a l'univers existeix un Déu i la bondat, ha d'actuar i expressar-se a través nostre. No podem quedar-nos al marge i deixar que Déu actuï. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention127158 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation118940 qkg:hasMention
Subject Property