Mention128915

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì, thì công việc đó đã không còn được gọi là nghiên cứu. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context63156
Property Object

Triples where Mention128915 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation120538 qkg:hasMention
Subject Property