Mention133514

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention133514 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation124913 qkg:hasMention
Subject Property