Mention141264

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Përderisa shumica e njerëzve turpërohen se vishen dobët, e se kanë mobilie të këqija, por shumë më tepër do të duhej të turpëroheshin nga idetë e liga dhe paragjykimet që kanë për Botën. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention141264 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation132301 qkg:hasMention
Subject Property