Mention142685

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš esu atsiskyrėlis. Mano širdis niekada nepriklausė nei valstybei, nei tėvynei, nei šeimai, nei draugams. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention142685 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation133667 qkg:hasMention
Subject Property