Mention14467

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əgər ağıla qarşı günah işlədilməsə, heç nəyə nail olmaq olmaz. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention14467 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation13514 qkg:hasMention
Subject Property