Mention147735

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Laikas yra tai, ką rodo laikrodis. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention147735 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation138477 qkg:hasMention
Subject Property