Mention148420

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Verovanje v zunanji svet, ki je neodvisen od opazujońćega subjekta, je temelj naravoslovnih znanosti. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention148420 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation139138 qkg:hasMention
Subject Property