Mention15640

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text سؤالی که گاهی مرا گیج می‌کند این است که آیا من دیوانه هستم، یا دیگران. (fa)
so:isPartOf https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
so:description دارای منبع (fa)
Property Object

Triples where Mention15640 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation14602 qkg:hasMention
Subject Property