Mention156721

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mən heç vaxt gələcək haqqında düşünmürəm. O özü, həm də kifayət qədər tez gəlir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention156721 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation147040 qkg:hasMention
Subject Property