Mention156723

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əslində mən gələcəyi heç düşünmədim və düşünmürəm çünki gələcək düşünməsək də gələcək... (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention156723 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation147040 qkg:hasMention
Subject Property