Mention156732

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Никога не мисля за бъдещето. То така или иначе идва достатъчно бързо. (bg)
so:isPartOf https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Property Object

Triples where Mention156732 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation147040 qkg:hasMention
Subject Property