Mention156733

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tôi chẳng bao giờ nghĩ về tương lai cả, nó luôn tới sớm hơn tôi tưởng. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context76919
Property Object

Triples where Mention156733 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation147040 qkg:hasMention
Subject Property