Mention16020

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Hər hansı bir sahədə uğur qazanmaq işdən, oyundan və dilini saxlamaq bacarığından ibarətdir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention16020 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation14954 qkg:hasMention
Subject Property