Mention160358

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nəhəngin çiyinlərinə dırmaşmış cırtdanlar nəhəngdən uzağı görürlər, lakin onların ürəyi nəhəng ürəyi deyil. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
qkg:hasContext qkg:Context78674
Property Object

Triples where Mention160358 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation150492 qkg:hasMention
Subject Property