Mention162426

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text La crisi és la millor benedicció que pot succeir a persones i països perquè la crisi porta progressos. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Societat (ca)
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention162426 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation152444 qkg:hasMention
Subject Property