Mention171723

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Unha persoa comeza a vivir cando pode vivir fóra de si mesmo. (pt)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Atribuídas (gl)
Property Object

Triples where Mention171723 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation161277 qkg:hasMention
Subject Property