Mention175413

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Միտքը, որը մի անգամ մեծացրել է իր սահմանները, երբեք չի վերադառնա հնին։ (et)
so:isPartOf https://hy.wikiquote.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%BF_%D4%B1%D5%B5%D5%B6%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%B6
so:description Քաղվածքներ (hy)
Property Object

Triples where Mention175413 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation164806 qkg:hasMention
Subject Property