Mention183138

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Qarşıqlıqda sadəlik, ixtilafda harmoniya, çətinliklərdə isə imkan tapın. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention183138 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation172131 qkg:hasMention
Subject Property