Mention183144

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əgər nə vaxtsa dünya ilə sevgi arasında seçim etmək məcburiyyətində qalsanız, unutmayın ki, əgər dünyanı seçsəniz, sevgisiz qalacaqsınız, sevgini seçsəniz, bütün dünyanı fəth edə bilərsiniz. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention183144 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation172136 qkg:hasMention
Subject Property