Mention18812

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Qanunların boğazına dolanıb dibə batmaqdansa, oportunist olub suyun üstündə qalmağı seçərəm. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention18812 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation17540 qkg:hasMention
Subject Property