Mention202365

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həyatda rast gəldiyimiz ən gözəl hiss müəmmalıqdır. O, əsl incəsənətin, ya da elmin mənbəyidir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention202365 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation190361 qkg:hasMention
Subject Property