Mention205097

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Të gjithëve u flas njëjtë pavarësisht nëse është pastrues apo president universiteti. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention205097 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation192889 qkg:hasMention
Subject Property