Mention206838

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nie przypuszczam, aby w najbliższej przyszłości filozofia i rozum stały się wyłącznymi przewodnikami człowieka, ale dla wybranych pozostanie ona najpiękniejszym azylem. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context101633
Property Object

Triples where Mention206838 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation194540 qkg:hasMention
Subject Property