Mention20989

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nie som nemeckým občanom ani neverím v nič, čo by mohlo byť označené ako „židovská viera“. Ale som Židom a som rád, že patrím medzi Židov, hoci to v žiadnom prípade nepokladám za výsledok svojej voľby. (sk)
so:isPartOf https://sk.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Potvrdené výroky (sk)
qkg:hasContext qkg:Context10107
Property Object

Triples where Mention20989 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation19589 qkg:hasMention
Subject Property