Mention209936

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Şöhrətdən və vəzifə hissindən başqa heç bir dəyər yarana bilməz. Dəyərlər sevgi və sədaqətdən, bu dünyanın obyektiv həqiqətlərindən yaranır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention209936 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation197478 qkg:hasMention
Subject Property