Mention210868

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Qohumlarla bağlı çox şey söyləmək olar ... və demək lazımdır, çünki bunu çap etmək olmaz. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention210868 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation198364 qkg:hasMention
Subject Property