Mention2109

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mən mükafatlandıran və cəzalandıran, məqsədləri bizim məqsədlərimizlə bağlı olan Allaha inanmıram. Qorxu və gülünc eqoizmdən əziyyət çəkən zəif zehinlər bu imana sığınsalar da, mən ruhun əbədiliyinə inanmıram. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention2109 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation2031 qkg:hasMention
Subject Property