Mention212619

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text No sé si tornaré a Barcelona, però sí que sé que aquestes cançons ja formen part de la meva vida. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
qkg:hasContext qkg:Context104643
Property Object

Triples where Mention212619 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation200033 qkg:hasMention
Subject Property