Mention221998

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text La veritable crisi és la crisi de la incompetència. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Societat (ca)
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention221998 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation208930 qkg:hasMention
Subject Property