Mention222621

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text W życiu popełniłem jeden poważny błąd. Podpisałem list do prezydenta Roosevelta, popierając budowę bomby atomowej. Było jednak pewne usprawiedliwienie w postaci niebezpieczeństwa, że skonstruują ją Niemcy. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context109501
Property Object

Triples where Mention222621 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation209518 qkg:hasMention
Subject Property