Mention244033

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context120071
Property Object

Triples where Mention244033 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation229829 qkg:hasMention
Subject Property