Mention253276

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Hər kəsin fikir birliyinə çatdığı bir axşam, itirilmiş bir axşamdır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention253276 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation238632 qkg:hasMention
Subject Property