Mention257031

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym tego żałował, nie ma innego wyjścia. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context126551
Property Object

Triples where Mention257031 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation242222 qkg:hasMention
Subject Property