Mention257742

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Som aquí per una breu estada; no sabem per què hi som, encara que de vegades ens sembla descobrir-ho. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention257742 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation242892 qkg:hasMention
Subject Property