Mention27238

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Gjëja më e pakuptueshme për botën është se ajo është e kuptueshme. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention27238 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation25463 qkg:hasMention
Subject Property