Mention27241

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Najbardziej niepojętą rzeczą dotyczącą świata jest to, że jest on pojmowalny. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context13257
Property Object

Triples where Mention27241 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation25463 qkg:hasMention
Subject Property