Mention272830

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tôi không biết vũ khí nào sẽ được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 3, nhưng Chiến tranh Thế giới lần thứ 4 sẽ được đánh nhau với những cây gậy và hòn đá. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context134289
Property Object

Triples where Mention272830 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property