Mention272831

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tôi không biết những vũ khí gì sẽ được sử dụng trong thế chiến thứ ba, nhưng thế chiến thứ tư người ta sẽ đánh nhau bằng gậy gộc và đá. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context134290
Property Object

Triples where Mention272831 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property