Mention272844

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни. (bg)
so:isPartOf https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Property Object

Triples where Mention272844 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property