Mention272852

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Üçüncü dünya müharibəsində hansı silahdan istifadə ediləcəyini bilmirəm, amma dördüncü dünya müharibəsində dəyənək və daşlardan istifadə ediləcək. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention272852 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property