Mention272854

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nie wiem, jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context134300
Property Object

Triples where Mention272854 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property