Mention276185

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mənim anlayışıma görə, adi bir cinayət, müharibədə adam öldürməkdən daha pis deyil. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention276185 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation260378 qkg:hasMention
Subject Property