Mention276188

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Zabicie kogoś na wojnie nie różni się niczym od popełnienia zwykłego morderstwa. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context135946
Property Object

Triples where Mention276188 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation260378 qkg:hasMention
Subject Property