Mention278995

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mentrestant continuo gaudint de les meravelloses cançons tradicionals catalanes que vaig rebre d'alguns amics en una anterior visita a Barcelona. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
qkg:hasContext qkg:Context137302
Property Object

Triples where Mention278995 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation263043 qkg:hasMention
Subject Property