Mention279107

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nếu bạn không thể giải thích điều nào đó một cách đơn giản, có nghĩa bạn không hiểu rõ về nó. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context137352
Property Object

Triples where Mention279107 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation263153 qkg:hasMention
Subject Property