Mention279110

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nëse nuk mund të e sqarosh thjeshtë, nuk e ke kuptuar mjaft mirë. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention279110 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation263153 qkg:hasMention
Subject Property